سامانه آموزشی مجتمع آموزشی طرح نو

  • افتتاح سامانه آموزشی طرح نو

    همزمان با بازگشایی مدارس، سامانه آموزشی مجتمع طرح نو جهت بهبود روند پیگیری آموزش دانش‌آموزان عزیز راه‌اندازی شد.

  • افتتاح سامانه آموزشی طرح نو

    همزمان با بازگشایی مدارس، سامانه آموزشی مجتمع طرح نو جهت بهبود روند پیگیری آموزش دانش‌آموزان عزیز راه‌اندازی شد.

  • افتتاح سامانه آموزشی طرح نو

    همزمان با بازگشایی مدارس، سامانه آموزشی مجتمع طرح نو جهت بهبود روند پیگیری آموزش دانش‌آموزان عزیز راه‌اندازی شد.